วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ข้อสอบ O-net

รวบรวมข้อสอบ O-Net ม.6 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ o-net ม.6 พร้อมเฉลย ปี 48,49,50,51,52,53

 

วีดีโอประกอบการเรียนการสอน

บทที่ 1 : อะตอมและตารางธาตุ


บทที่ 2 : พันธะเคมี

บทที่ 3 : สมบัติของธาตุเเเละสารประกอบ

บทที่ 3 : สมบัติของธาตุและสารประกอบ

สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ

- สมบัติของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบ 2 และ 3

              สารประกอบดลอไรด์
คุณสมบัติ
สารประกอบคลอไรด์
      ของโลหะ
สารประกอบคลอไรด์
      ของอโลหะ
จุดเดือด
สูง
ต่ำ
จุดหลอมเหลว
สูง
ต่ำ
ความเป็นกรด-เบสของสารละลาย
กลาง 
ยกเว้น
BeCl2 และ NaCl3
ซึ่งเป็นกรด
กรด
สารที่ไม่ละลายน้ำ
 CCl4  NCl5
-


 


- สมบัติของสารประกอบออกไซด์ของธาตุในคาบ 2 และ 3

           สารประกอบออกไซด์
คุณสมบัติ
สารประกอบออกไซด์ของโลหะ
สารประกอบออกไซด์   ของอโลหะ
จุดเดือด
สูง
ต่ำ
จุดหลอมเหลว
สูง
ต่ำ
ความเป็นกรด-เบสของสารละลาย
เบส
กรด
สารที่ไม่ละลายน้ำ
 BeO  Al3O3
SiO2
 


สมบัติของธาตุแต่ละหมู่

 

อ่านเพิ่มเติ่ม..

บทที่ 2 : พันธะเคมี

ชนิดของพันธะเคมี

พันธะภายในโมเลกุล
(intramolecular bond)
พันธะระหว่างโมเลกุล
(intermolecular bond)
พันธะโคเวเลนต์ (covalent bonds)
พันธะไฮโดรเจน (hydrogen bonds)
พันธะไอออนิก (ionic bonds)
แรงแวนเดอร์วาลส์ (Van der Waals forces)
พันธะโลหะ ( metallic bonds)
แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล - ไอออน
(molecule-ion attractions)

พันธะไอออนิก  แรงยึดเหนี่ยวที่เกิดในสารประกอบที่เกิดขึ้นระหว่าง 2 อะตอมอะตอมที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีต่างกันมาก และทำให้อิเล็กตรอนที่อยู่รอบๆ อะตอมครบ 8 (octat rule ) กลายเป็นไอออนบวก และไอออนลบตามลำดับ เกิดแรงดึงดูดทางไฟฟ้าระหว่างไอออนบวกและไอออนลบ และเกิดเป็นโมเลกุลขึ้น เช่น การเกิดสารประกอบ NaCl ดังภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

บทที่ 1 อะตอมเเละตารางธาตุ อะตอม คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารที่ยังคงสภาพความเป็นสสารอยู่ได้
                    เรียกอนุภาคขนาดเล็กที่สุดว่า อะตอม ซึ่งคำว่า "อะตอม"(atom) เป็นคำซึ่งมาจากภาษากรีกว่า (atomas)
                แปลว่าแบ่งแยกอีกไม่ได้  

แบบจำลองของอะตอม มีอยู่  5 แบบ  คือ

1.แบบจำลองอะตอมของดอลตัน  อะตอมมีลักษณะทรงกลม และเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุด ซึ่งแบ่งแยกไม่ได้ และไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือทำให้สูญหายได้2.แบบจำลองอะตอลของทอมสัน  ในอะตอมมีโปรตอนและอิเล็กตรอนกระจายอยู่ทั่วอย่างสม่ำเสมอ อะตอมในสภาพที่เป็นกลางทางไฟฟ้า


อ่านเพิ่มเติม...